Regulamin świadczenia usług przez spółkę CloudOx Sp. z o.o.
obowiązujący od dnia 26 grudnia 2014 r.


§ 1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z Cennikiem.

 2. CloudOx - Usługodawca. CloudOx Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Krupnicza 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389375, kapitał zakładowy 5.000 zł w całości opłacony, NIP 6312637041, REGON 242470669.

 3. Platforma Serwerowa - zorganizowany system teleinformatyczny składający się m.in. ze sprzętu komputerowego, oprogramowania, łączy telekomunikacyjnych, systemów szyfrujących, systemów informacyjnych dla klienta, zasad korzystania oraz systemów billingowych, służący świadczeniu Usług CloudOx przez spółkę CloudOx Sp. z o. o.

 4. Oprogramowanie Systemowe - system operacyjny i wspomagające oprogramowanie działające na Platformie Serwerowej.

 5. Usługa CloudOx - usługa polegająca na udostępnieniu online Użytkownikowi zasobów Serwerów Wirtualnych z wykorzystaniem Platformy CloudOx.

 6. Użytkownik - osoba fizyczna, mającą zdolność do czynności prawnych zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i która spełnia warunki Regulaminu oraz dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała dostęp do Usług CloudOx na zasadach określonych w Regulaminie.

 7. Użytkownik Korporacyjny - osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, o której mowa w § 1.6 Regulaminu, z którą CloudOx zawarł indywidualną umowę w formie pisemnej.

 8. Rejestracja - procedura zakładania Konta przez Użytkownika w Systemie CloudOx.

 9. Konto - konto utworzone przez Użytkownika w Systemie CloudOx umożliwiające dostęp do Usługi CloudOx.

 10. Konto Testowe - Konto uruchomione w celu umożliwienia przetestowania Usługi CloudOx podlegające ograniczeniom pod względem ilości wykorzystywanych w jego ramach zasobów.

 11. Saldo Konta - suma środków finansowych zgromadzonych na Koncie Użytkownika po obciążeniu wartością wykorzystanych Usług.

 12. Serwer Wirtualny - udostępniane na Platformie Serwerowej zasoby realizujące funkcje serwera internetowego zgodnie z wybranymi przez Użytkownika parametrami.

 13. Umowa - umowa zawarta pomiędzy CloudOx i Użytkownikiem przez spełnienie warunków określonych § 2.3 Regulaminu lub zawierana indywidualnie w formie pisemnej.

 14. Cennik - obowiązujący cennik Usług CloudOx.

 15. Chmura - usługa; zorganizowany system teleinformatyczny składający się w szczególności ze sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz łączy telekomunikacyjnych służący świadczeniu Usług.

 16. Formularz rejestracyjny - elektroniczny formularz dostępny na stronie CloudOx umożliwiający zawarcie umowy.

§ 2 Zawarcie umowy

 1. W celu zawarcia Umowy i dostępu do Usługi, konieczne jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego udostępnionego przez CloudOx.

 2. Rejestracja służy utworzeniu Konta Użytkownika. Celem weryfikacji użytkownika dla celów bezpieczeństwa w procesie rejestracyjnym użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych identyfikacyjnych koniecznych do świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi, to jest:

  1. imienia i nazwiska, a w przypadku przedsiębiorców oznaczenia przedsiębiorcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji przedsiębiorców;

  2. danych adresowych, tj. odpowiednio: adresu zamieszkania / adresu siedziby;

  3. numerów identyfikacyjnych, odpowiednio: PESEL / NIP;

  4. danych kontaktowych: adresu email oraz numeru telefonu komórkowego.

  Podane przez Użytkownika dane kontaktowe mogą być powiązane tylko z jednym istniejącym Kontem Użytkownika. Próba rejestracji w Systemie CloudOx kolejnego Konta Użytkownika z użyciem wcześniej już zarejestrowanego adresu e-mail lub numeru telefonu zakończy się niepowodzeniem.

 3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia poniższych warunków:

  1. rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika;

  2. akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie pola zgody w odpowiednim miejscu Formularza Rejestracyjnego;

 4. Umowa może być zawarta przez pełnomocnika. W takim przypadku pełnomocnik jest zobowiązany do powołania się na dokument pełnomocnictwa. W razie wątpliwości CloudOx może zażądać przedłożenia pełnomocnictwa.

 5. W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi, umowa może być zawarta przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu zgodnie z właściwym rejestrem lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu zgodnie z właściwym rejestrem.

 6. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że spełnia wszystkie wymienione poniżej warunki:

  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń;

  2. dobrowolnie przystąpił do Umowy;

  3. dane zawarte w Formularzu Rejestracyjnym, a także oświadczenia złożone w Regulaminie są zgodne z prawdą.

 7. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje wraz z aktywacją konta dokonaną przy użyciu kodu aktywacyjnego przesłanego Użytkownikowi w wiadomości SMS.

 8. W przypadku Użytkowników Korporacyjnych Umowa może zostać zawarta indywidualnie w formie pisemnej.

 9. CloudOx ma prawo odmówić zawarcia Umowy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych w formularzy rejestracyjnym Użytkownika. W takim przypadku zawarcie umowy może być uzależnione od przedłożenia przez potencjalnego Użytkownika dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w § 2.2 Regulaminu.

 10. W ramach Konta Użytkownika możliwe jest uruchamianie nieograniczonej ilości Usług.

§ 3 Obowiązki CloudOx

 1. CloudOx zapewnia pomoc techniczną przez panel Konta Użytkownika, pocztę elektroniczną lub telefonicznie przez okres obowiązywania Umowy.

 2. W świetle ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, CloudOx nie jest inicjatorem przekazu danych informatycznych Użytkownika w związku z dostępem do Usługi i korzystaniem z niej, nie wybiera odbiorcy przekazów tych danych, ani nie ma dostępu, wpływu na zawartość, ani możliwości modyfikacji tych danych. To oznacza, że CloudOx zapewnia tylko zasoby techniczne w formie możliwości dostępu do Usług, a w ich ramach do Serwerów Wirtualnych, zaś o ich wykorzystaniu decyduje wyłącznie Użytkownik. CloudOx nie monitoruje zawartości danych informatycznych Użytkownika.

 3. CloudOx świadczy Usługę z dochowaniem należytej staranności, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy informatycznej koniecznej do prawidłowego wykonywania Usługi.

 4. CloudOx zapewnia rozpoczęcie świadczenia Usługi bezpośrednio po spełnieniu przez Użytkownika warunków określonych w § 2.3 Regulaminu.

§ 4 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa;

  2. odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do Usługi, w tym zabezpieczenia haseł wykorzystywanych przy dostępie i korzystaniu z Usług oraz Serwerów Wirtualnych i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym; Użytkownik odpowiada za naruszenie bezpieczeństwa danych spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem dostępu do Usługi lub Serwerów Wirtualnych; w tym celu Użytkownik powinien stosować hasła o odpowiednim poziomie odporności na złamanie; zaleca się także wykorzystanie technik 2FA oraz zabezpieczeń kryptograficznych zgodnie z bieżącym stanem wiedzy;

  3. zapłaty Wynagrodzenia CloudOx za dostęp do usługi zgodnie z Cennikiem;

  4. współpracy z CloudOx w przypadkach określonych w Regulaminie;

  5. niezwłocznego aktualizowania danych identyfikacyjnych Użytkownika w panelu Konta jeśli uległy one zmianie;

  6. niezwłocznego zawiadomienia CloudOx w przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu do Usługi, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych umożliwiających uwierzytelnienie w wykorzystywanych zasobach (np. haseł), nieuprawnionego korzystania z Usług lub innego naruszenia bezpieczeństwa;

  7. utrzymywania co najmniej jednej aktualnej kopii zapasowej danych przekazywanych do lub za pośrednictwem Chmury (w tym przechowywanych i przetwarzanych przy wykorzystaniu Usług);

 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie zasobów i Serwerów Wirtualnych, które zostały mu udostępnione do dyspozycji w ramach Usługi oraz za wszelkie dane informatyczne zgromadzone, przesyłane i przetwarzane z wykorzystaniem tych zasobów.

 3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a także z poszanowaniem praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności nie naruszać:

  1. ochrony danych osobowych;

  2. dóbr osobistych, w tym w szczególności wizerunku, prawa do prywatności lub tajemnicy korespondencji;

  3. praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich i pokrewnych (to jest majątkowych praw autorskich i osobistych praw autorskich) oraz praw własności przemysłowej (w tym praw do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych), oraz know-how;

  4. tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnic zawodowych i tajemnic przedsiębiorstwa;

  5. bezpieczeństwa informacji, w tym informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych;

  6. porządku publicznego, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, w szczególności poprzez niezamieszczanie oraz niepropagowanie treści obraźliwych, propagujących systemy totalitarne, związanych z pornografią dziecięcą, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, płci, rasowych, wyznaniowych, orientacji seksualnej, światopoglądowych, w tym także treści prowadzących pośrednio do wymienionych;

  7. praw wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej,

 4. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a także z poszanowaniem praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności nie naruszać:

  1. ochrony danych osobowych;

  2. dóbr osobistych, w tym w szczególności wizerunku, prawa do prywatności lub tajemnicy korespondencji;

  3. praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich i pokrewnych (to jest majątkowych praw autorskich i osobistych praw autorskich) oraz praw własności przemysłowej (w tym praw do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych), oraz know-how;

  4. tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnic zawodowych i tajemnic przedsiębiorstwa;

 5. CloudOx zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług świadczonych przez CloudOx w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Platformy jest zagrożone. CloudOx może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany Hasła Użytkownika do zablokowanego Konta lub wykorzystywanych zasobów. Po ustaniu przyczyny zablokowania Konta, dostęp do niego jest niezwłocznie przywracany.

§ 5 Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Systemu CloudOx, w tym do logo "CloudOx", a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Systemie CloudOx, przysługują wyłącznie CloudOx. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących CloudOx, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za pisemną zgodą CloudOx.

 2. CloudOx jest właścicielem wszystkich praw do Systemu CloudOx. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w Regulaminie zastrzeżone są dla CloudOx oraz licencjodawców CloudOx, którzy są właścicielami odpowiednich praw.

 3. Korzystanie z Systemu CloudOx przez Użytkowników nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Systemie CloudOx.

 4. W odniesieniu do treści i utworów zawartych na stronach www, CloudOx udziela odwiedzającym niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji na stronach CloudOx.

 5. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych na stronach CloudOx i w Systemie CloudOx odwiedzający i Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).

§ 6 Wymagania techniczne

 1. Aby Użytkownik mógł skorzystać z Usług niezbędne jest spełnienie poniższych minimalnych warunków technicznych:

  1. posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową: Firefox 7 lub nowszą; lub Internet Explorer 9 lub nowszą; lub Chrome 15 lub nowszą; Opera 11.52 lub nowszą; lub Safari 6 lub nowszą, wspierające technologię Ajax, HTML5 oraz JavaScript oraz protokół SSL;

  2. posiadanie dostępu do Internetu.

 2. CloudOx stosując najwyższe standardy dotyczące ochrony danych stosuje:

  1. zabezpieczenie dostępu do Konta Użytkownika poprzez login i hasło właściwe każdemu Użytkownikowi;

  2. bezpieczną transmisję danych z użyciem protokołu HTTPS, który dzięki zabezpieczeniu SSL zapewnia poufność i integralność transmisji, oraz właściwe uwierzytelnienie obu jej stron;

 3. CloudOx zwraca uwagę Użytkownika na konieczność znajomości i przestrzegania reguł bezpiecznego korzystania z sieci Internet. Do szczególnych obowiązków związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Usług CloudOx należy dbałość o:

  1. Właściwe zabezpieczenie systemów Serwerów Wirtualnych użytkowanych przez Użytkownika, w szczególności dotyczy to odpowiedniego poziomu odporności na złamanie wykorzystywanych haseł dostępowych do Konta Użytkownika oraz Serwerów Wirtualnych – w szczególności kont administracyjnych i systemowych Serwerów;

  2. bieżącą aktualizację oprogramowania systemowego Serwerów Wirtualnych dla uniknięcia możliwości wykorzystania dziur lub błędów w oprogramowaniu do prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu;

  3. stosowanie odpowiedniej jakości systemów Firewall i Intruder Detection System;

  4. stosowanie programów antywirusowych;

  5. wykonywanie i utrzymywanie kopii bezpieczeństwa posiadanych danych.

 4. Zasady, których powinien przestrzegać Użytkownik użytkując Serwery Wirtualne na Platformie Serwerowej CloudOx nie różnią się w żaden sposób i są identyczne z tymi, jakie obowiązują w przypadku użytkowania fizycznych serwerów internetowych.

 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poufność danych informatycznych wprowadzanych do systemu oraz za wszelkie działania podejmowane z Serwerów Wirtualnych należących do Użytkownika, niezależnie czy działania te zostały podjęte za jego wiedzą, zgodą i z jego upoważnienia, czy też były wynikiem zamierzonej bądź niezamierzonej działalności osób trzecich.

§ 7 Obowiązywanie Umowy i jej rozwiązanie

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Początek obowiązywania Umowy następuje po spełnieniu wymagań określonych w § 2.3. Regulaminu.

 3. W przypadku zawarcia umowy indywidualnej o której mowa w § 2.8. Regulaminu, początek jej obowiązywania wskazany będzie w Umowie.

 4. Umowa może zostać rozwiązania poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@cloudox.pl.

 5. Umowa zostaje rozwiązania w dniu wskazanym w oświadczeniu, o którym mowa w § 7.4. Regulaminu.

 6. W przypadku wskazania przez Użytkownika daty rozwiązania Umowy odpowiadającej dacie wysłania oświadczenia, o którym mowa § 7.4, Umowa ulega rozwiązaniu w tym samym dniu pod warunkiem, że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. W przeciwnym razie, skutek rozwiązania Umowy nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 7. Warunkiem rozwiązania Umowy jest usunięcie wszystkich Usług, danych i Serwerów Wirtualnych z usuwanego Konta do dnia wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 7.4. Regulaminu. W przypadku nie usunięcia w/w danych, oświadczenie o rozwiązaniu Umowy będzie bezskuteczne.

 8. W przypadku skutecznego rozwiązania Umowy, CloudOx zwróci Użytkownikowi kwotę niewykorzystanych środków z Salda Konta pomniejszoną o opłatę manipulacyjną związaną z kosztami zwrotu obliczoną jako 10% wartości Salda Konta pozostałego na moment zamknięcia, lecz nie mniej niż 10 zł. O ile po potrąceniu opłaty manipulacyjnej Saldo Konta Użytkownika stanowić ono będzie wartość dodatnią, CloudOx wystawi stosowny dokument księgowy (faktura korygująca / dokument zwrotu), który Użytkownik zobowiązany jest wydrukować i własnoręcznie czytelnie podpisać oraz wysłać w oryginale pocztą poleconą lub kurierską na adres siedziby CloudOx. Zwrot środków z Konta nastąpi przelewem na rachunek bankowy Użytkownika w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez CloudOx podpisanego dokumentu księgowego zwrotu.

 9. Z ważnych przyczyn Umowa może zostać rozwiązana przez CloudOx za wypowiedzeniem z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.

 10. W przypadku poważnego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu Umowa może zostać wypowiedziana przez CloudOx w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 11. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie decyzji CloudOx bez zachowania okresu wypowiedzenia Użytkownik nie będzie uprawniony do ponownej Rejestracji w Systemie CloudOx bez uprzedniej zgody CloudOx.

 12. W każdym przypadku rozwiązania Umowy Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia danych i zasobów Użytkownika zgromadzonych na Koncie. W przypadku nieusunięcia tych danych CloudOx będzie uprawniony do bezpowrotnego usunięcia danych Użytkownika w momencie skutecznego rozwiązania Umowy.

§ 8 Opłaty

 1. CloudOx oferuje Usługę na podstawie Cennika dostępnego na stronie www.cloudox.pl.

 2. Opłaty tytułem korzystania z Usługi są wnoszone przez Użytkownika w postaci:

  1. przedpłaty; doładowań Konta (metoda PREPAID) za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych;

  2. albo

  3. wynagrodzenia (metoda POSTPAID) uiszczanego okresowona podstawie otrzymywanych faktur, w przypadku Użytkowników Korporacyjnych.

 3. Regulamin korzystania z usług zewnętrznych operatorów płatności elektronicznych jest dostępny na stronach www tych operatorów.

 4. CloudOx zastrzega sobie prawo wyłączenia wszystkich aktywnych Usług Użytkownika w przypadku gdy saldo jego Konta osiągnie wartość zerową.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do monitorowania salda swojego Konta i realizowania doładowań Konta z takim wyprzedzeniem, aby zapewnić sobie ciągłość korzystania z Usług.

 6. W okresie promocyjnym CloudOx może oferować Konta, które po spełnieniu przez Użytkownika określonych warunków mogą być gratisowo doładowane zadaną kwotą do wykorzystania wyłącznie na poczet przyszłych Usług. Takie Konta do chwili dokonania pierwszego doładowania Salda Konta przez Użytkownika posiadają status Kont Testowych i podlegają ograniczeniom pod względem ilości wykorzystywanych zasobów na Koncie. Kwota gratisowego doładowania nie podlega zwrotowi, wypłacie ani wymianie na jakąkolwiek inną formę świadczenia.

 7. Konto Testowe zostaje przekształcone w pełnoprawne Konto Użytkownika znosząc wszelkie ograniczenia właściwe dla Konta Testowego w momencie dokonania pierwszego doładowania Salda Konta przez Użytkownika.

 8. CloudOx zastrzega sobie prawo do całkowitego i bezpowrotnego usunięcia Konta Testowego wraz z wszystkimi zasobami i danymi w przypadku braku aktywności Użytkownika przez okres 14 dni bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.

 9. CloudOx może zmieniać opłaty i zasady dotyczące płatności za Usługi CloudOx. Ewentualne zmiany opłat będą komunikowane Użytkownikowi przy pomocy strony www.cloudox.pl i/lub za pośrednictwem kanałów e-mail oraz SMS. Zmiany cennika oraz zasad dotyczących płatności za usługę CloudOx nie stanowią zmiany treści Regulaminu

§ 9 Odpowiedzialność i jej wyłączenie

 1. CloudOx nie gwarantuje, że korzystanie z Usługi lub Platformy Serwerowej będzie spełniało wymagania Użytkownika. Usługa CloudOx nie jest objęta gwarancją. CloudOx ponosi wyłącznie odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wprost określonych w Regulaminie.

 2. CloudOx nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku przechowywania, przesyłania lub przetwarzania przez Użytkownika materiałów niezgodnych z prawem lub w inny sposób wykorzystywania Usługi CloudOx do działań sprzecznych z prawem. W szczególności dotyczy to: przechowywania i udostępniania na Platformie Serwerowej plików muzycznych i filmowych, programów komputerowych oraz innych zasobów które powstały w wyniku naruszenia prawa. W takim przypadku całkowita odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku.

 3. CloudOx nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do Serwerów Wirtualnych Użytkownika przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych wskutek świadomych lub nieświadomych działań lub zaniechań Użytkownika.

 4. CloudOx nie ponosi odpowiedzialności za dane zgromadzone na Serwerach Wirtualnych Użytkownika w okresie gdy wyczerpaniu ulegną środki na koncie Użytkownika. W przypadku gdy saldo Konta Użytkownika wykazuje wartość zerową lub ujemną przez nieprzerwany okres 14 dni CloudOx ma prawo bezpowrotnie usunąć wszystkie zasoby Użytkownika.

 5. CloudOx nie odpowiada za szkody powstałe w majątku Użytkownika lub osób trzecich, w tym za utratę danych Użytkownika wynikłą z okresowego niedziałania lub wadliwego działania Platformy Serwerowej lub Usługi CloudOx.

 6. CloudOx nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie zasobów lub danych Użytkownika osobom i podmiotom upoważnionym do ich uzyskania od CloudOx na podstawie właściwych przepisów prawa.

 7. CloudOx zastrzega sobie prawo do czasowego zatrzymania pracy Serwerów Wirtualnych Użytkownika, wykonania ich restartu, resetu, lub hibernacji – także bez wcześniejszego powiadomienia – jeśli będą wymagać tego względy techniczne. Z tego powodu Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego zapisywania wrażliwych danych na trwałych nośnikach informacji (dyskach), aby uniknąć ich utraty na wypadek zdarzenia opisanego w niniejszym akapicie.

 8. CloudOx zastrzega sobie prawo do czasowych ograniczeń w dostępie do Systemu i Usług CloudOx na czas przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych. O ograniczeniach w dostępie do Systemu i Usług CloudOx Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem poprzez wiadomość umieszczoną w Panelu Użytkownika i/lub pocztą e-mail.

 9. CloudOx nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich w przypadku podania przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych danych, o których mowa w § 2.2 Regulaminu.

§ 10 Dane osobowe

 1. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w celu wykonania i rozliczenia Umowy CloudOx przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz płatników w zakresie podanym w formularzu rejestracyjnym z ewentualnymi zmianami dokonanymi w panelu Użytkownika, a także danych o płatnościach i płatnikach.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, a także jej rozliczenia. CloudOx jest administratorem tych danych osobowych.

 3. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez ich samodzielną weryfikację za pomocą panelu Konta Użytkownika.

 4. Użytkownik może skorzystać ze swojego prawa dostępu do danych i ich poprawiania kierując pismo na adres siedziby CloudOx.

 5. CloudOx niniejszym deklaruje, iż wdrożył środki zabezpieczające określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. W szczególności za pomocą szyfrowania CloudOx zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych poprzez Internet, w tym danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Użytkownika.

§ 11 Zawieszenie dostępu do Usług

 1. W przypadku zaistnienia choćby jednej z okoliczności wskazanych poniżej, CloudOx w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną może zawiesić dostęp Użytkownika do Usług lub zasobów, w tym Serwerów Wirtualnych oraz danych informatycznych Użytkownika:

  1. otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości lub uzasadnionych przypuszczeń, że Usługi są lub były wykorzystywane w sposób niezgodny z Regulaminem lub z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;

  2. braku współpracy Użytkownika, w przypadkach, gdy taka współpraca jest konieczna w celu ustalenia czy doszło do dostępu lub wykorzystania Usług w sposób niezgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;

  3. uzasadnionego podejrzenia CloudOx o nieautoryzowanym przez Użytkownika dostępie do Konta Użytkownika, wykupionych przez niego Usług lub korzystania z Usług bez zgody Użytkownika;

  4. uzasadnionego podejrzenia CloudOx, że zawieszenie dostępu do Usług jest konieczne dla ochrony integralności, dostępności i bezpieczeństwa Chmury, Platformy Serwerowej, Systemu lub innych Użytkowników;

  5. braku zapłaty Wynagrodzenia za Usługi;

  6. zaistnienia obowiązku wynikającego z mocy prawa lub z postanowień właściwych organów administracji publicznej lub sądów.

 2. Niezwłocznie po zawieszeniu dostępu do Usług Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną e-mail o zawieszeniu oraz o jego przyczynach.

 3. W przypadku, gdy zawieszenie jest wynikiem okoliczności, za które Użytkownik odpowiada, CloudOx przywróci możliwość dostępu do Usługi, jeśli Użytkownik w terminie wyznaczonym przez CloudOx usunie przyczynę zawieszenia.

§ 12 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację jeżeli Usługa nie jest realizowana lub jest realizowana wadliwie bądź niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres siedziby CloudOx lub elektronicznej na adres e-mail support@cloudox.pl.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. dane identyfikacyjne Użytkownika, w tym dane kontaktowe oraz identyfikujące go jako Użytkownika Konta.

  2. możliwie szczegółowe określenie zgłaszanych zastrzeżeń co do działania Systemu CloudOx lub wykonywania Usługi.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne, nieprawidłowe lub niezrozumiałe, CloudOx może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia. W uzasadnionych przypadkach, CloudOx może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 5. CloudOx rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany przez Użytkownika przy Rejestracji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach CloudOx może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail, który nie jest adresem e-mail podanym przez Użytkownika przy Rejestracji.

§ 13 Kontakt z Użytkownikiem

Wszelka komunikacja pomiędzy CloudOx a Użytkownikiem, w tym powiadomienia, informacje i oświadczenia, w szczególności odnośnie zawieszenia dostępu do Usług, wypowiedzenia Umowy, postępowań reklamacyjnych, będą następowały za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym panelu Konta Użytkownika lub poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika.

§ 14 Przeniesienie praw

Użytkownik nie ma prawa do przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w całości lub w części na inne osoby, bez zgody CloudOx.

§ 15 Powierzenie wykonania usługi osobom trzecim

 1. CloudOx może powierzyć wykonanie Usług w całości lub części oraz prowadzenie Systemu CloudOx podwykonawcom. CloudOx odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działanie lub zaniechanie.

 2. CloudOx może świadczyć Usługi wraz z podmiotami współpracującymi z CloudOx lub w ich imieniu.

§ 16 Wyłączenie odpowiedzialności

Żadna ze Stron nie odpowiada za opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy, gdy takie opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie wynika ze zdarzenia będącego siłą wyższą w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

§ 17 Zmiana Regulaminu

 1. CloudOx zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do zmian prawa, praktyki organów administracji publicznej lub orzecznictwa sądów powszechnych i polubownych, zmiany praktyki rynkowej lub zmian technologicznych, zmiany założeń świadczenia Usług, zmian regulaminów i umów podmiotów współpracujących z CloudOx oraz innych ważnych przyczyn. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację w panelu Konta Użytkownika lub pocztą elektroniczną na adres e-mail na co najmniej trzydzieści (30) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.

 2. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu Umowa rozwiązuje się z chwilą wprowadzenia zmian Regulaminu. Zgodnie z postanowieniem § 7.12 Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia w tym terminie wszystkich danych i zasobów Użytkownika zgromadzonych na Koncie.

 3. Jeśli do chwili wprowadzenia zmian w Regulaminie użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu i nadal korzysta z Usługi przyjmuje się, że wyraził on zgodę na nową treść Regulaminu.

§ 18 Właściwość sądu i prawa

 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wszelkie spory związane z Usługami będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.